SZKOLENIA BHP


Jaki przepis reguluje zagadnienia szkoleń bhp?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

 

Czy w swojej firmie powinieneś przeprowadzać szkolenia bhp?
TAK, jeżeli zatrudniasz osoby:
- na umowę o pracę,
- na innej podstawie niż stosunek pracy,
- prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą (Art. 2373 i 3041 Kodeksu pracy)

 

Czym są szkolenia bhp?
Szkolenie w dziedzinie bhp zapewnia uczestnikom:
- zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
- poznanie przepisów oraz zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp;
- nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

 

Czy udział w szkoleniu bhp jest obowiązkowy?
TAK, wynika to z Art. 211 Kodeksu pracy.

 

Jakie mamy rodzaje szkoleń bhp?
Szkolenie wstępne oraz szkolenie okresowe bhp.

 

Co to jest szkolenie wstępne bhp?
Szkolenie wstępne bhp składa się z dwóch instruktaży: ogólnego i stanowiskowego. Należy je przeprowadzić przed dopuszczeniem pracowników do wykonywania pracy.

 

Kto i kiedy odbywa instruktaż ogólny?
Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:
- nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

 

Kto przeprowadza instruktaż ogólny?
- pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania,
- lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp.

 

Kto i kiedy odbywa instruktaż stanowiskowy?
Instruktaż stanowiskowy odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
- pracownicy zatrudniani na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
- pracownicy przenoszeni na ww. stanowisko,
- uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktykę studencką.

 

W przypadku wprowadzenia na stanowisku pracy zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń - pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

 

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 

SZKOLENIE OKRESOWE BHP
Co to jest szkolenie okresowe bhp?
Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

 

Kto powinien odbyć szkolenie okresowe bhp?

Szkolenie okresowe odbywają:
1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Jak często przeprowadza się szkolenie okresowe?

Stanowisko Pierwsze szkolenie

 

Częstotliwość szkoleń

Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami

Do 6 miesięcy

od podjęcia pracy

Nie rzadziej niż raz na 5 lat

Stanowiska robotnicze Do 12 miesięcy  Nie rzadziej niż raz na 3 lata
(stanowiska, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne - nie rzadziej niż raz w roku)
Pracownicy inżynieryjno-techniczni                                                                                      Do 12 miesięcy                                                                         Nie rzadziej niż raz na 5 lat
Pracownicy administracyjno - biurowi Do 12 miesięcy Nie rzadziej niż raz na 6 lat
Służba bhp Do 12 miesięcy             Nie rzadziej niż raz na 5 lat
Pozostali niewymienieni powyżej Do 12 miesięcy  Nie rzadziej niż raz na 5 lat

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY